Regulamin

Publikacja: 04.09.2013 r.

REGULAMIN AKADEMICKICH MISTRZOSTW MAZOWSZA W MARSZACH NA ORIENTACJĘ

I. CEL

Celem prowadzenia punktacji Akademickich Mistrzostw Mazowsza w Marszach na Orientację (AMM) jest:

 1. wyłonienie najlepszych uczestników środowiska akademickiego w marszach na orientację (MnO) w kolejnych sezonach,
 2. uatrakcyjnienie imprez na orientację, organizowanych przez środowisko akademickie,
 3. promocja imprez na orientację w różnych środowiskach, szczególnie w środowisku akademickim,
 4. uczczenie 50-lecia Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie (OM PTTK) oraz 50-lecia Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK, które przypadają w roku rozpoczęcia pierwszych AMM, tj. w 2010 r.

II. ZASADY KWALIFIKACJI IMPREZ DO AMM

 1. Prawo zakwalifikowania imprezy do Konkursu o Akademickiego Mistrza Mazowsza w Marszach na Orientację posiada wyłącznie Komisja Imprez na Orientację przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie (KInO OM).
 2. Zakwalifikowanie imprezy do AMM może mieć miejsce w drodze porozumienia między KInO OM a organizatorami danej imprezy lub na podstawie zgłoszenia od organizatora, dostarczonego do KInO OM do 30 września przed rokiem akademickim, w którym impreza się odbywa. Zgłoszenie należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres e-mail KInO OM: om.kino [małpka] gmail.com.
 3. Prawo ubiegania się o zakwalifikowania imprezy do AMM mają członkowie indywidualni OM PTTK, koła i kluby oraz inne jednostki organizacyjne zrzeszone w OM PTTK.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • a) nazwę imprezy,
   b) dokładną nazwę i adres organizatora oraz kierownika imprezy wraz z danymi kontaktowymi,
   c) termin i ewentualny termin zastępczy,
   d) miejsce,
   e) liczbę etapów w kategoriach AMM: TZ, TU oraz dodatkowo w innych kategoriach, jeśli są planowane (np. TM, TD, TP),
   f) dodatkowe poza obowiązkowymi kategorie wiekowe i dyscypliny turystyki kwalifikowanej,
   g) inne informacje dodatkowe.
 5. Zakwalifikowanie imprezy do AMM odbywa się w drodze głosowania na zebraniu KInO OM na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora z poprzedniej edycji danej imprezy, własnych informacji członków Komisji oraz ew. dalszych wyjaśnień uzyskanych od organizatora. Decyzja zapada zwykłą większością głosów.
 6. KInO OM ma obowiązek poinformować wszystkich organizatorów zgłoszonych imprez o podjętych decyzjach w formie kalendarza, dostarczonego do organizatora. Kalendarz zostanie także opublikowany na stronie internetowej KInO OM. Organizator ma obowiązek umieszczenia faktu zakwalifikowania imprezy do AMM w regulaminie imprezy.
 7. Imprezy, które zostały zakwalifikowane do Akademickich Mistrzostw Mazowsza w MnO zostaną oznaczone skrótem AMM w kalendarzu imprez KInO OM oraz mogą otrzymać rangę imprezy regionalnej (2 pkt. do OInO), w razie zgody Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację.
 8. Możliwa jest kwalifikacja dodatkowych imprez do AMM także w trakcie roku akademickiego, pod warunkiem podania informacji o tym fakcie w regulaminie imprezy oraz na stronie internetowej KInO OM najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem imprezy.
 9. Imprezy AMM podlegają ocenie prowadzonej przez KInO OM. Ocenie podlega m.in.:
  • a) organizacja logistyczna imprezy,
   b) jakość projektowania tras,
   c) precyzyjna lokalizacja punktów kontrolnych w terenie,
   d) obsługa uczestników,
   e) termin rozsyłania i forma regulaminu i protokołu.
 10. Ocena będzie miała wpływ na zakwalifikowanie imprezy do AMM w przyszłości i zostanie przedstawiona organizatorom w celu udzielenia ew. wyjaśnień.

III. ZASADY KLASYFIKACJI W AMM

 1. Punkty do klasyfikacji można zdobywać w ciągu roku akademickiego na imprezach zakwalifikowanych przez Komisję Imprez na Orientację OM. Na imprezach wieloetapowych, wynik z każdego z etapów liczony jest do klasyfikacji jako osobny wynik.
 2. Konkurs jest rozgrywany indywidualnie w kategoriach:
  • a) TZ – trasa dla zaawansowanych,
   b) TU – trasa dla średniozaawansowanych.
 3. Warunkiem uwzględnienia uczestnika w klasyfikacji AMM jest posiadanie w dniu startu w co najmniej jednej imprezie z cyklu AMM ważnej legitymacji studenckiej (studiów I, II lub III stopnia).
 4. O zwycięstwie w konkursie decyduje suma 3 najlepszych wyników oraz udział w przynajmniej 2 imprezach AMM
 5. W przypadku równej ilości punktów liczonych zgodnie z ust. 4. o miejscu uczestników decydują lepsze wyniki z pozostałych etapów.
 6. Na imprezach AMM obowiązuje punktacja ustanowiona przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.
 7. Punkty do AMM z poszczególnych etapów są obliczane według następującego wzoru:
 8. PP = 1000 + (Pzw-Pz)*1000/Smax
  gdzie:
  PP – Punkty przeliczeniowe
  Pzw – Punkty karne zwycięzcy w klasyfikacji AMM
  Pz – Punkty karne danego uczestnika
  Smax – wartość trasy (suma wartości wszystkich PK)
  Jeżeli PP jest mniejsze lub równe 0 uczestnik otrzymuje 1 pkt. przeliczeniowy

 9. Punkty otrzymuje indywidualnie każdy członek zespołu.
 10. KInO OM zastrzega sobie prawo do ingerencji w wyniki danej imprezy, jeśli wpłyną protesty od uczestników w ciągu 5 dni od opublikowania wyników.
 11. Warunkiem zaliczenia wyników etapu do AMM jest udział co najmniej 3 uczestników klasyfikowanych w AMM w każdej z kategorii: TZ oraz TU.
 12. Zwycięzcy konkursu otrzymują tytuł Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Akademickiego Mazowsza w Marszach na Orientację w danym roku akademickim.

IV. ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW

1. Regulamin

 1. Powinien być rozpowszechniony najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu zgłoszeń (daty imprezy) i dostarczony w formie elektronicznej na adres KInO OM: om.kino [małpka] gmail.com oraz do osób, które w poprzedniej edycji AMM zajęły miejsca od 1 do 20.
 2. Treść powinna zawierać następujące informacje:
  • a) nazwa imprezy,
   b) organizatorzy, komitet organizacyjny (nazwisko, imię, funkcja),
   c) data, miejsce imprezy,
   d) forma, kategorie,
   e) klasyfikacje,
   f) teren,
   g) mapy,
   h) miejsce startu (baza imprezy), możliwości dojazdu (środki komunikacji), dokładny szkic dojścia,
   i) zgłoszenia – podanie wymaganej formy,
   j) wpisowe (informacje o ewentualnych zniżkach, forma wpłaty, termin),
   k) świadczenia organizatorów,
   l) ramowy program imprezy,
   m) postanowienia końcowe,
   n) informacje o punktacji i ewentualnych odstępstwach od regulaminu KInO ZG PTTK.

2. Zgłoszenia

 1. Jeżeli organizator przewiduje i dopuszcza możliwość startu uczestników bez wcześniejszego zgłoszenia, to powinien zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów startowych i świadczeń.
 2. Uczestnik zgłoszony wraz z opłaconym w terminie wpisowym powinien otrzymać wszystkie materiały startowe i świadczenia gwarantowane przez organizatora w regulaminie.

3. Kategorie i punktacja

 1. Imprezy AMM rozgrywane są w następujących kategoriach TZ i TU.
 2. W przypadku imprez zaliczonych także do cyklu Turystycznych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację (TMWiM), punktacja w obu kategoriach TWMiM (TZ/TS, TU) prowadzona jest oddzielnie.

4. Protokół z imprezy

 1. Oficjalny protokół z wynikami w formie elektronicznej organizator ma obowiązek opublikować w Internecie i przesłać do wszystkich uczestników oraz do KInO OM w terminie 14 dni po zakończeniu imprezy.
 2. Protokół powinien zawierać m.in.:
  • a) imię i Nazwisko uczestnika,
   b) sumę punktów karnych,
   c) liczbę punktów do AMM.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy organizator imprezy zaliczanej do AMM powinien kierować się powyższymi zaleceniami.
 2. Organizator ma prawo do swojej interpretacji przepisów, ale musi pamiętać, że może to mieć wpływ na zakwalifikowanie imprezy do AMM w przyszłości.
 3. Interpretacja niniejszych zasad należy wyłącznie do KInO OM.
 4. Regulamin Akademickich Mistrzostw Mazowsza w Marszach na Orientację wchodzi w życie z dniem uchwalenia: 03.09.2013 r.

Komisja Imprez na Orientację
przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie